Föredragningslista vid ÖLIS årsmöte onsdag den 3 april 2019
 

 1. Mötets öppnande. Parentation.

 2. Frågan om årsmötets behöriga utlysande.

 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

 4. Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet.

 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

 6. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det gångna verksamhetsåret.

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret.

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 9. Fastställande av medlemsavgifter.

 10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.

 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt inkomna motioner från medlemmarna.

 12. Val

 13. a)  Val av sällskapets ordförande för en tid av ett år. 
       Avgående: Jens Schollin.
  b)  Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år. 
       Avgående: Sven Arne Ahlberg, Kjell Wahman och Bo Ericson.
  c)  Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. 
       Avgående: Göran Davidsson, Stig Wallinder och Lars-Gunnar Rosmark, suppleant.
  d)  Val av tre ledamöter till valberedning varav en är sammankallande. 
       Avgående: Rolf Hallgren, sammankallande, Thomas Eklund och Ove Danielsson.

 14. Övriga frågor

 15. Avslutning