Mötesordförande Irén Lejegren överlämnar diplom till Ölis 
vice ordförande och hedersledamot Reignar Johansson